nissaga d’en Pere


HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA CARDELÚS DES DEL SEGLE XVI
NISSAGA D’EN PERE
recull históric d’Alfons Cardelús

 

En Pere vingué també d’Occitània. Era traginer. Es casà a Olot en data desconeguda amb CATERINA X i nasqueren d’aquest matrimoni com a mínim dos fills: en JOAN (24-09-1570, B.2, f. 5 v., Ridaura) i en CLIMENT (21-09-1580, B.3, f 231, Olot). Des d’aquesta darrera data no apareix cap més rastre documental relatiu a aquesta branca dels Cardelús, ni a Olot, ni a Ridaura, de què cal deduir que la descendència marxà a una altra població i s’extingiren els barons d’aquesta nissaga.

S’ha d’afegir que en Pere Cardelús (que, de jove, no era encara traginer) féu temporalment de pagès (cosa excepcional entre els Cardelús d’Olot). Així ens ho revelen uns contractes d’arrendament de les terres del Mas Sayols (St. Andreu del Coll), subscrits entre el propietari (un Sayol) i en Pere.