nissaga de l’Arnau


HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA CARDELÚS DES DEL SEGLE XVI
NISSAGA DE L’ARNAU
recull históric d’Alfons Cardelús

 

L’Arnau era fill de Benet Cardelús, pagès de la ciutat de Pàmies, i de Guillema (sa muller). Fou teixidor de liana i de lli, visqué a Olot. Es va atorgar en aquesta vila els capitals matrimonials (18-01-1578, Notari Dalmau Gou, Manual 5, 1573/80, Tom 1, fs. 196 i 197) del seu casament amb ANTÒNIA MONTALT, donzella, natural del poble veí de Ridaura, filla única i hereva del seu pare, Agustí Montalt (teixidor de lli de Ridaura) i d’Agnès (sa muller), els dos difunts. Es van unir amb el consentiment del seu cosí germà Bartomeu Cardelús (cosa que ens revela que l’Arnau encara no havia complert els 25 anys i que en Bartomeu era el cosí més pròxim) i del curador de la núvia, el mestre Pons Soler (sastre d’Olot).

El matrimoni se celebra a Olot (Benedicció l’11-02-1570, Ll. Comptes de l’any) i els esposos visqueren a Ridaura i tingueren sis fills, tots naturals de Ridaura. Foren quatre barons: en Ponç, 25-12-1579, B.1, f, 8 v.); en JOAN (13-03-1582, B.1, f. 12); en MIQUEL (8-05-1585, f. 19); un altre MIQUEL (29-?-1587, f. 24 v.), i dues femelles: la MAGDALENA (24-04-1584, f. 17 v.) i la SALVIA (12-08-1590, B.1, f. 29a).

L’Antònia morí el 17-06-1591 Ób. 1, f. 1, Ridaura) previ l’atorgament de testament el 2-06-1591 davant mossèn Joan Casanys, prevere del monestir de Ridaura, segons ens manifesta la còpia del protocol notarial reg. 381, f. 33 v., de data 22-06-1592 del Notari Joan Ferrer. Aquesta autoritza l’Arnau a atorgar el 12-02-1593 l’escriptura de venda, com a administrador del seu fill impúber Joan, de la finca boscosa “El bach de la Serrauta” que la seva difunta esposa havia heretat “de son pare (?) Joan Montalt” (degué ser mes aviat el padrí del noi, car el seu avi es deia Agustí, com hem dit abans). L’Arnau morí el 24-03-1624 (Ób. 1, f.18, Ridaura).

La nissaga iniciada per l’Arnau Cardelús s’extingí al segle XVIII: d’una banda, la branca primogènita perdé el cognom Cardelús en posposar-lo al de Bagó, per causa d’haver-se casat l’hereu amb la pubilla d’aquesta casa; i, d’altra banda, les altres branques ridauarenques que conservaren el cognom Cardelús, acabaren totes sense successió en l’esmentat segle. Recullo el detall d’aquesta nissaga en un altre arbre genealògic específic per a ella.

Dates documentals referents a l’Arnau:

– Capítols matrimonials Cardelús-Montalt, 18-9-1578, Not. Dalmau Gou, Manual 5 (1573/8), fs. 196 i 197 (enters).

– Testament de l’esposa Antonia Montalt, 12-06-1591, davant Mossèn Joan Casanys, prevere del monestir de Ridaura.

– Venda de l’Arnau Cardelús el 12-02-1593 (A.N. reg. 381, fol 33 v., Notari Joan Ferrer), com administrador del seu fill impúber Joan, de la finca boscosa “E1 bach de la Serrauta”, que hereta de la seva mare Antònia. Segueix àpoca del preu de venda.

– Censal del ciri, vulgarment dit dels estrangers, per al monestir de Ridaura, El 28-10-1598 (f. 120 v.) es concedeix el títol a l’Arnau Cardelús, teixidor de lli. Segueix àpoca.

– Donació del fill Joan al seu pare Arnau Cardelús el 4-12-1613 (A.N. reg. 395, 1600-1618, Not. Joan Ferrer), d’un hort situat en el lloc anomenat “Les Hortes”, a Ridaura, colindant amb un altre del donant. Consta l’acceptació.